Satış Şartları ve Koşulları

1. Tanımlar
1.1 "Dorendor", Dorendor Türkiye'dir.

1.2 “Müşteri” Dorendor’ya sipariş vermiş herhangi bir taraf veya Dorendor’nın Dorendor’dan ürün temini için teklif üzerine sözleşme yaptığı herhangi bir kişi olup, Müşteri’nin temsilcilerini, haleflerini ve yetkilendirilmiş devralanları da kapsar.

1.3 “Sözleşme” herhangi bir teklifin kabul edilmesiyle doğan herhangi bir sözleşme veya anlaşma olup, aşağıdakiler sonucunda ortaya çıkar;

1.3.1 Dorendor tarafından yapılıp Müşteri tarafından kabul edilen bir teklif veya

1.3.2 Müşteri tarafından hazırlanıp Dorendor tarafından kabul edilen bir sipariş veya

1.3.3 Dorendor’nın verdiği fiyat teklifi ile ilişkili Müşteri tarafından hazırlanan bir sipariş.

1.4 “Ürünler” (nihai mallar) Sözleşmenin ana konusudur.

2. Genel
2.1 İşbu hüküm ve koşullar, Müşterinin uygulanmasını talep ettiği hüküm ve koşullar haricinde, Dorendornın ürünleri satmasıyla ilgili tüm Sözleşmelerde geçerli olacaktır.

2.2 Dorendor ve Müşterinin yetkili temsilcisi tarafından açıkça yazılı olarak onaylanıp imzalanmadıkça, işbu hüküm ve koşullar hiçbir değişiklik veya düzenlemeye tabi değildir.

2.3 Siparişlerin kabulü, kabul tarihinde Ürünlerin temin edilebilmesine tabidir.

2.4 Dorendor Müşterinin verdiği bir siparişi kabul ettiğini veya Müşteri Dorendor’nın pazarladığı ürünler için herhangi bir satış veya fiyat teklifini kabul ettiğini yazılı olarak faks, e-posta veya elden ya da posta ile bildirdiğinde bir Sözleşme oluşmuş olur.

2.5 Herhangi bir teklif ya da sipariş olduğunda veya Müşterinin resmi Müşteri sipariş formu ile yaptığı bir teklif ya da sipariş kabul edildiğinde, bu resmi sipariş formu Müşterinin yetkilendirdiği bir şahıs tarafından verilmemiş veya imzalanmamış olsa bile, Müşteri siparişin geçerliliğini reddedemez.

3. Satış Fiyatları ve Ödemeler
3.1 Dorendor tarafından aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Müşterinin Ürünler için ödeyeceği satın alma bedeli, Dorendor’nın sevkiyat tarihinde bu ürünler için geçerli olan liste fiyatıdır.

3.2 Satın alma bedeline Müşterinin ek olarak ödeyeceği Katma Değer Vergisi dahil değildir.

3.3 Dorendor, Müşteriye haber vermeden liste fiyatlarını değiştirebilme hakkını saklı tutar.

3.4 Dorendor’nın liste fiyatları madde 3.3 ve öncesine göre Sözleşme tarihi ve Ürünlerin teslim tarihinde farklılık gösterirse, bu Ürünlerin Satın Alma bedeli Dorendor’nın teslimat tarihinde uygulanan değişmiş liste fiyatına göre belirlenecektir. Karşılıklı olarak anlaşılmak suretiyle özel durumlar olabilir.

3.5 Aksi Dorendor tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça, satın alma bedeli fatura kesiminden sonra 90 (doksan) günlük vadede ödenecektir.

3.6 Müşteri ödemeyi zamanında gerçekleştirmezse, ödenmemiş tüm borçlar, ödeme tarihleri henüz gelmemiş olsa bile, muaccel hale gelerek peşin ödeme olarak Müşteri’den temin edilir.

3.7 Müşterinin Dorendor’ya zamanında ödemediği tüm borçlar, Hakkında T.C. Merkez Bankası reeskont avans faizi oranının uygulanacağı hususunu kabul ve taahhüt ederler.

3.8 Dorendor Sözleşmeden doğan haklarını elde edebilmek için Müşteriye herhangi bir hukuk davası açarsa ve/veya icra veya iflas takibine başvurduğu takdirde, Müşteri, Yasalara göre ödenecek tahsilat komisyonu da dahil olmak üzere, Dorendor’nın bu davadan ve/veya icra veya iflas takibinden  kaynaklanan  masraflarını avukat ve müvekkil bazında yüklenecektir.

3.9 Müşterinin Dorendor’ya zamanında ödemediği tüm borçlar, Türk Ticaret Kanunu’nun 1530’uncu maddesinin 7.fıkrasına  göre vadenin dolduğu tarihten ödemenin yapıldığı güne kadar izin verilen maksimum faize tabi olacaktır. İşbu oran ve alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her yıl ocak ayında ilan eder. Müşteri, bu faiz oranının, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda öngörülen ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az yüzde sekiz fazla olacağını kabul ve taahhüt eder. Bu sözleşmenin geçerli olacağı her yıl bakımından bu faiz oranı taraflar arasında geçerli olacaktır.

4. İndirimler
4.1 Fiyatlar Dorendor tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça hiçbir indirime tabi değildir.

4.2 Herhangi bir indirime karar verilirse, sadece ödeme Dorendor tarafından ödeme tarihinde teslim alınırsa uygulanacak ve sadece Dorendor’nın Ürünler için belirlediği fiyat listesi için geçerli olacaktır.

5. Teslimat
5.1 NAVLUN BEDELİ: navlun bedeli Müşteriye ait olacaktır. Ancak haftada bir kez ve belirlenen aynı gün olmak üzere Dorendor tüm normal mal sevkiyatının Müşterinin iş tesislerine nakliyesini karşılayacaktır. Özel projeler veya paket anlaşmaları bunun dışında ayrıca yazılı sözleşme ile değerlendirilebilir.

5.2 Müşteri, Dorendor’dan Ürünlerin teslimatını alternatif bir yöntemle yapmasını talep ederse, bu alternatif teslimat yönteminden kaynaklanan her türlü masraf artışı Müşteri’ye ait olacaktır. Müşteri bu masraf farkını Dorendor’nın düzenleyeceği fatura karşılığında ödemeyi kabul eder. İşbu fatura Müşteri tarafından Dorendor’ya 90 günlük vadede ödenecektir.

6. Risk
6.1 Teslimat Müşteri tarafından onaylanmış bir nakliyeci tarafından yapılıyorsa, Ürünlerin riski Dorendor’nın malları onaylanmış nakliyeciye/ambara teslim etmesiyle Müşteri’ye geçer.

6.2 Bir Sözleşme kapsamında birden fazla teslimat yapılması gerekiyorsa, işbu 6. maddenin hükümleri her teslimat için geçerli sayılacaktır.

6.3 Müşteri teslimatın madde 5.3 kapsamında alternatif bir yöntemle gerçekleştirilmesini talep ederse, Ürünlerin riski Dorendor’nın malları kendi tesislerinden sevk etmesiyle birlikte Müşteri’ye geçer.

7. Mülkiyetin Sürdürülmesi
Sözleşme dahilinde satılan Ürünlerin mülkiyeti, satın alma bedeli tamamen ve adı geçen Ürünleri ipotek veya rehine vermeyecek şekilde ödenene kadar Dorendor’da müktesep kalacak ve Müşteri’ye geçmeyecektir. Ürünlerin kiralanmış tesislerde saklandığı durumlarda Müşteri, Mal Sahibini Sözleşmenin konusu olan Ürünlerin mülkiyetinin Dorendor’ya ait olduğuna dair hemen bilgilendirecektir. Bu süre dahilinde ürünlerin zarara uğraması halinde, Müşteri Dorendor’nın mülkiyetinde olan bu ürünlerin zarara uğramasından ötürü Dorendor’nın uğradığı zararı ilk talep halinde, bila ihtar ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8. Feragat
8.1 Dorendor kusurlu Ürünleri 2 (iki) yıl içinde değiştirmekle sorumlu olup, Dorendor’nın, çalışanlarının, temsilcilerinin ve alt-yüklenicilerinin ihmalinden kaynaklanan zararlar da dahil olmak üzere, doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan sonuçlar veya başka bir nedenle Müşterinin yaşadığı kar kaybı veya diğer zararlardan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

8.2 Dorendor’nın Sözleşmeden doğan yükümlülükleri çalışanları, temsilcileri veya alt-yüklenicileri tarafından gerçekleştiriliyorsa, paragraf 8.1’deki hükümler onların da lehine geçerli olacaktır.

8.3 Dorendor Sözleşme yükümlülüklerini grev, lokavt, işgücü veya malzeme kıtlığı, nakliyede gecikme, her türlü kaza, Dorendor’nın alt-yüklenicileri veya tedarikçilerinin gecikmesi, ayaklanma, politik veya sivil karışıklık, doğa olayları, herhangi bir hükümet ile devletin yasası, Dorendor’nın Sözleşme veya başka yetkilerden dolayı tedarik etmesi gereken Mallar için gereken onay ve izinlerin alınmasında gecikme veya Dorendor’nın kontrolü dışında gerçekleşen tüm nedenler gibi sebeplerle sınırlı olmamak kaydıyla bu gibi mücbir sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyorsa, Müşteri, Dorendor aleyhinde hiçbir hak talep edemez.

9. Garanti ve Haklar
9.1 Dorendor, Müşterinin onayı olmadan mevcut Sözleşmelere uygulanmamak üzere, haber vermeden Ürünlerin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

9.2 Dorendor ürünlerin teslimini Müşterinin siparişinde belirtilmiş tarih veya tarihlerde veya tarih belirtilmeyen durumlarda makul bir sürede gerçekleştirmekte gecikirse, Müşteri Dorendor aleyhinde herhangi bir hak talep etmeyecektir

9.3 Ürünlerle ilgili itiraz veya talepler aşağıdaki koşullar haricinde değerlendirilmeyecektir:

9.3.1 Müşterinin işyerine teslimat sırasında teslim beyanında veya irsaliyede belirtilirse ve

9.3.2 Ürünlerin sevkinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hem Dorendor’ya hem de nakliyeciye yazılı olarak bildirilirse.

9.4 Müşteri 9.3.1 çerçevesinde teslim beyanını veya irsaliyeyi onaylamazsa ve 9.3.2 çerçevesinde yazılı olarak itiraz ederse, bu teslim beyanı veya irsaliyede belirtilen her kalemi teslim aldığı varsayılacaktır.

9.5 Dorendor, tüm mallarını ve ürünlerini teslim tarihi itibarıyla (ambalaj, montaj kılavuzu, teknik özellikler içeren broşür ve bakım ve kullanım kılavuzu dahil olmak üzere) garanti altına alır. Dorendor’nın teslim ettiği tüm mal ve ürünlerin risk ve sorumluluğu Müşterinin teslim aldığı andan itibaren Müşteri’ye geçer.

10. Dorendor'nın Yükümlülüklerinin Durdurulması
Müşterinin ödemesi gereken herhangi bir miktar vadesi geldiğinde ödenmemişse, Dorendor, buradan kaynaklanan diğer haklarına zarar gelmeksizin, Müşteri ödemesini tamamlayana kadar Sözleşmeden doğan tamamlanmamış yükümlülüklerini ve Müşteri’nin varsa diğer tüm siparişlerini hemen durdurabilir. Ayrıca, Müşteri varsa Dorendor’nın mülkiyetindeki ama Müşteri’nin zilyetliğindeki  ürünleri ilk talep halinde, bila ihtar Dorendor’ya Dorendor’nın göstereceği adreste tüm nakliye masraflarını üstlenerek iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

11. Malların İadesi
11.1 Dorendor, kusurlu veya Sözleşmedeki şartnameye uygun olmayacak şekilde teslim edilmiş Ürünler haricinde Ürünlerin iadesini kabul etmemektedir. Bu Ürünler Dorendor ile anlaşıldıktan ve iade edilen tüm mallarla birlikte gelecek bir ürün iade formu onayı alındıktan sonra Dorendor’ya iade edilebilir. Mallar, Müşteri’ye teslim edildikten sonra 5 (beş) gün içinde Dorendor’nın tesislerine onaylı form ile geri gönderilmelidir. Bu ürünler için herhangi bir ödeme talep edilecekse birim fiyat farkı onaylı formu ile fatura kesilebilir.

11.2 Dorendor, takdiri tamamen kendisinde ve uygulanabilecek hüküm ve bedellere tabi olmak üzere malların Dorendor Türkiye Tarafından teslim edildiği şekilde iade edilmesi şartıyla kabul eder.

11.3 Kusurlu veya Sözleşmedeki şartnameye uygun olmayacak şekilde teslim edilmiş Ürünler için Müşteri’ye ödeme sadece şu koşullarda yapılacaktır:

11.3.1 Ürünler Müşteri tarafından teslim alındıktan sonra 5 (beş) gün içinde Dorendor’ya hasarsız şekilde geri gönderilirse;

11.3.2 Ürünler orijinal ambalajlarında olup açılmamışsa, kullanılmamışsa ve

11.3.3 Ürünlerin fiyat etiketleri veya diğer işaretlerle bozulmamışsa.

12. Geçerli Kanun
12.1 İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Bu Sözleşmenin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların hallinde İstanbul  Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra ve İflas Müdürlükleri münhasıran yetkili mahkeme ve icra daireleridir. 

Bu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda  Dorendor’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile elektronik tüm kayıtları ve bilgisayar kayıtları ile faks kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nın 193. maddesi uyarınca münhasır delil olarak kabul edilecektir. Müşteri bunlara karşı her türlü itiraz ve def’i haklarından ve dava halinde Dorendor defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulduğuna dair yemin teklif etme haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

13. Adres ve Mülkiyet Değişikliği
Müşteri aşağıdaki durumlarda Dorendor’ya yazılı tebliğ yapacaktır:

13.1 Müşterinin adresinde olan herhangi bir değişiklikten hemen sonra

13.2 Müşterinin ortaklık yapısı değişmesinde veya Müşterinin işletmesinin tamamen el değiştirmesinden sonra 7 (yedi) gün içerisinde.

14. Mahsup
Mahsup etme işlemi, kanun gereğince Dorendor ile Müşteri arasında karşılıklı borç oluştuğu anda otomatik olarak, tarafların isteklerinden bağımsız bir şekilde yapılacaktır; Dorendor’nın özel olarak mahsup işlemi başlatmasına gerek yoktur. Taraflar hesap mutabakatlarında sözleşmenin bu maddesinin derhal uygulanacağını kabul ederler.

İşbu sözleşme ile taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi kurulmuş olduğunu kabul ederler.

15. Fiyatlar
Tüm fiyatlar Türk Lirasıdır. Fiyatlara KDV dahil değildir.

16. Gizlilik
Taraflar gerek işbu Sözleşme şartlarını, gerekse bu çerçevede gerçekleştirilecek çalışmaları, Dorendor tarafından Müşteri’ye iletilmiş/iletilecek ve/veya Müşteri tarafından öğrenilecek olan tüm bilgileri uhdesinde tutmayı, söz konusu bilgilerin Sözleşme amacı dışında kullanılmasını önlemek amacı ile gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, yasalarla yetkili kılınan merciler dışında 3. bir şahsa vermemeyi, Sözleşme’ye tabi konuları ve bilgileri diğer gerçek ve tüzel kişilere aktarmamayı kabul ve taahhüt eder.

17. Sözleşmenin Feshi
Dorendor, Müşterinin bu sözleşme ile öngörülmüş vadelerde ürün bedelini ödememesi halinde derhal sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir.

Ayrıca Dorendor, her zaman bu sözleşmeyi fesih tarihinden 15 (onbeş) gün önce yazılı şekilde Müşteri’ye ihbar etmek kaydıyla sözleşmeyi herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu takdirde, Müşteri başta mahrum kalınan kar olmak üzere, her tür maddi ve manevi zarar dahil olmak üzere menfi müspet bir zarar talebinin olmayacağını ve her tür dava ve talep hakkının kalmayacağı hususunu, bu durumu kabul ederek işbu sözleşmenin tanzim edilmiş olduğu hususunu bildiğini kabul eder.

Dorendor’nın bu sözleşmeyi feshettiğini bildirdiği tarihten itibaren 7 (gün) içinde Müşteri, bedellerini ödememiş olduğu ürünleri Dorendor’ya iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, iade edilmemiş ürün bedellerinin iki katı oranındaki cezai şartı Dorendor’ya ilk talep halinde, bila ihtar ödemeyi gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. Damga Vergisi
Bu sözleşmeden ve ileride tanzim edilmesi halinde ek protokollerden doğacak Damga Vergisi Dorendor tarafından ödenecektir.